Erfenis altijd aanvaarden?

Wellicht hebt u een testament of een partnerovereenkomst. Daarin zijn uw “uiterste wilsbeschikkingen” beschreven. Neem het op gezette tijden eens door.

Misschien hebben zich sinds het opstellen veranderingen voorgedaan en zou u het nu anders willen regelen.

Wij adviseren u ook uw bezit elk jaar in kaart te brengen, en te bespreken met partner en/of kinderen. Dat bezit bestaat doorgaans uit eigen woning (WOZ waarde) minus hypotheekschuld en andere schulden, plus saldo`s, plus waarde effecten, plus andere bezittingen zoals auto, caravan etc.

Hebt u een geregistreerd partner, dan bent u eigenaar van de helft van het totale gezamenlijke bezit, tenzij er sprake is van huwelijkse voorwaarden of partnerovereenkomst met vermogensverdeling.

Waarom raden wij u deze jaarlijkse inventarisatie aan ?

Een overledene laat zijn bezit - de nalatenschap - na aan zijn erfgenamen. Als die nalatenschap positief is, dan moet (afhankelijk van de som van de nalatenschap en het aantal erfgenamen) soms aangifte Erfrecht worden gedaan.

Het kan echter ook zijn dat de overledene per saldo schulden nalaat. Voor die schulden zijn de erfgenamen aansprakelijk. Dan kan het verstandig zijn de erfenis alleen te aanvaarden als de bezittingen hoger zijn dan de schulden, of zelfs de erfenis te weigeren (“verwerpen”). Bedenk dan wel dat de schuldeisers u dit niet in dank zullen afnemen en bedenk of u wilt dat de nagedachtenis aan de erflater hiermee wordt belast..

Let op: als u een alleenstaand kind hebt en dat kind overlijdt, ook dan kan de situatie zich voordoen dat er per saldo sprake is van schuld. Dan bent u als ouder(s) en broers en zussen tezamen de erfgenamen.

Als u nu al of na een overlijden vermoedt dat een opengevallen erfenis per saldo uit schuld bestaat, neem dan contact op met een notaris (of de notaristelefoon) voor nader advies wat wel en niet te doen. U mag dan wel de uitvaart regelen en betalen uit de erfenis maar niet schilderijen, sieraden enz. al meenemen!

Werkgroep Erfrecht

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)

Onthoud mij