Rob d B

Van de voorzitter.
December 2018

Senioren worden niet serieus genomen

  Op 19 november waren vijf leden van uw bestuur aanwezig bij de Debatmanifestatie Pensioenen in de Jaarbeurs te Utrecht. In de zaal zaten 450 vertegenwoordigers van gepensioneerdenverenigingen.

   Samen vertegenwoordigden zij 800.000 gepensioneerden, meer dan 25% van het totaal aantal gepensioneerden in Nederland.

   Het was de bedoeling dat Minister Wouter Koolmees een document in ontvangst zou nemen waarin de gezamenlijke organisaties hadden vastgelegd aan welke criteria een nieuw pensioenstelsel zou moeten voldoen. Tevens werden de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek onder de leden.

  Het doel was om duidelijk te krijgen wat de achterban van de criteria vond en hoe gedacht werd over de mogelijke wijzigingen in het pensioenstelsel.

  

De criteria, die de piketpalen vormen voor een nieuw stelsel als het om de huidige gepensioneerden gaat, zijn de volgende:

– Het doel van het pensioenstelsel moet zijn dat de levensstandaard door pensionering niet wordt beïnvloed;

– Het stelsel moet verplicht zijn voor alle werkenden, collectief en solidair en met evenwicht tussen generaties;

– De knellende zekerheidseisen moeten vervallen;

– Een voorkeur voor stabiele pensioenen boven toezeggingen die niet kunnen worden nagekomen;

– Premie en dekkingsgraad moeten worden berekend met dezelfde macrostabiele rentevoet. Nu wordt de dekkingsgraad berekend met de risicovrije rente die instabiel is. De premie wordt met een hogere rekenrente berekend waardoor deze structureel niet kostendekkend is;

– De wijze van financiering van pensioenen kan per pensioenfonds verschillend zijn en is een zaak van de sociale partners;

– Invoering van een nieuwe premiesystematiek om de problemen met de doorsneepremie op te lossen mogen niet ten koste gaan van de gepensioneerden.

Het onderzoek op basis van de enquête, uitgevoerd door Motivaction, toont aan dat meer dan twee derde van onze achterban bereid is te accepteren dat het pensioen soms, bij tegenvallende resultaten, kan dalen als daartegenover staat dat de mogelijkheid wordt gegeven tot indexatie zodra de ruimte daarvoor aanwezig is.

Tot zover het goede nieuws.

  

Het slechte nieuws is dat de hele bijeenkomst, waarbij uit stad en land grijze dames en heren naar Utrecht waren gekomen om met Minister Wouter Koolmees van gedachten te wisselen over deze uitgangspunten, eigenlijk niet meer was dan een rituele rondedans. De Minister kwam niet, zoals afgesproken, om twee uur maar hij kwam een uur te laat en hij vertrok een half uur te vroeg. Hij las van een briefje voor wat hij vond van de discussie in de zaal, zonder die discussie te hebben bijgewoond.

De Minister deed wel een “geweldige” toezegging: hij zal de bejaarde kiezers persoonlijk informeren over de uitkomst van de gesprekken tussen sociale partners en het kabinet. We staan dus wel op het menu maar we zitten niet aan tafel.

De rekenrente blijft zoals ie nu is, zo laag, dat de meeste gepensioneerden binnenkort weer zullen moeten worden gekort (ter geruststelling: bij het Hoogovens Pensioenfonds doet dat risico zich niet voor). Wat was daarvoor de onderbouwing van de Excellentie? “Door een andere rekenrente wordt het opgebouwde vermogen niet hoger”. Neen, maar de verplichtingen zoals ze in de boeken staan worden dan wel lager waardoor met dat vermogen weer kan worden geïndexeerd.

Er was ook een forum waarin onder meer vertegenwoordigers van VNO/NCW en het FNV zaten. Alleen het standpunt van de FNV was to-the-point, geheel in lijn met onze criteria.

De bijdrage van de werkgeversvertegenwoordiger was beneden alle peil, maar ja, de werkgevers krijgen bij dit kabinet de gebraden hanen in de schoot geworpen, die hoeven nergens meer over na te denken. Uw voorzitter is somber uit Utrecht teruggekeerd. Óf alles blijft bij het oude, óf ze vinden oplossingen waarbij het risico levensgroot is dat de gepensioneerden de dupe zijn. Want, zoals een van de panelleden opmerkte: uit onderzoek van de OESO bleek dat de Nederlandse gepensioneerden de rijkste zijn van de westerse wereld.

Daar kun je nog wel wat weghalen.

  

Inmiddels is bekend geworden dat het overleg met de sociale partners is vastgelopen. Alles blijft dus bij het oude. Bij het Hoogovens Pensioenfonds betekent dat verdere voortgang van een gedeeltelijke indexatie. Voor de vier grote pensioenfondsen waarbij 60% van de gepensioneerden is aangesloten betekent het kortingen in 2020 en 2021. Het gaat goed met Nederland maar, ondanks recordrendementen en een verdubbeling van het vermogen sinds de crisis zegt de computer dat het slecht gaat met de pensioenfondsen.

Het wachten is op een pensioenfonds dat burgerlijke ongehoorzaamheid pleegt en zijn extreme rijkdom ten dienste stelt van degenen die daar recht op hebben: de gepensioneerden en de deelnemers.

Rob de Brouwer

 

Inlogformulier

Lees voor u gaat registreren: Uitleg registreren en inloggen (hiernaast)